Tutoreiden työnohjaukset osana OHKE-hanketta

Blogin kirjoittaja Eveliina Koskela työskentelee JAMKin, SeAMKin, JAMKOn ja SAMOn yhteisessä, OKM:n rahoittamassa opiskelijahyvinvoinnin kehittämishankkeessa (OHKE) hankekoordinaattorina.

OHKE-hankkeen aikana JAMKOn ja SAMOn tutoreille järjestettiin ensimmäistä kertaa työnohjauksia. Ohjausten tavoitteena oli lisätä tutoreiden tukemista läpi lukuvuoden, sekä tarjota heille tilaisuus tavata ja jakaa ajatuksia muiden tutoreiden kanssa. JAMKOlla työnohjauksia tarjottiin niin vertais-, monimuoto-, exchange- kuin degree-tutoreille.

Työnohjausten runko

Vertais- ja monimuototutoreiden tapaamisissa työnohjaajana toimi JAMKin oppilaitospappi Johanna Tikkanen, ja exchange- ja degree-puolen työnohjauksissa opintopsykologit Joonas Puhto, Kirsi Parikka ja Antti Järvinen. Lisäksi osassa vertaistutoreiden ohjauksia oli mukana ohjaajan työparina JAMKOn mentor. Työnohjauksia varten tutoreille luotiin ajanvarausjärjestelmä, jonka kautta tutorit saivat valita vaihtoehdoista itselleen sopivan ajan. JAMKOlla ohjausryhmät olivat noin 10 osallistujan kokoisia, ja ohjausryhmät tapasivat kolmesti vuoden aikana, kahdesti syksyllä ja kerran kevätlukukaudella. OHKE-hankekoordinaattori suunnitteli ohjausten toteuttamisen yhdessä ohjaajien kanssa, loi ajanvaraussysteemin sekä vastasi ohjausten viestinnästä tutoreille pitkin vuotta.

Tutoreista koostuva ryhmä päätti ensimmäisellä ohjauskerralla aiheen, jota ryhmä tulisi käsittelemään tulevien ohjauskertojen aikana. Vertais- ja monimuototutoreiden ryhmät käsittelivät ohjauskertojen aikana esimerkiksi omaa jaksamista ja rajoja, tutorin auktoriteettia, ajanhallintaa, vuorovaikutussuhteita sekä pohtivat, miten pienryhmätoimintaa pystyttäisiin aktivoimaan. Jokaisen ohjauskerran päätteeksi ryhmäläiset päättivät yhdessä ohjaajan kanssa seuraavan työnohjauksen ajankohdan.

Exchange- ja degree-tutorien ohjauksissa tutorit pohtivat omia onnistumisiaan sekä eteen tulleita tutortoiminnan haasteita, asettivat tavoitteita omalle tutoroinnilleen, kävivät läpi tutoroinnin kuormittavia tekijöitä sekä ideoivat tulevia tutoroinnin suunnitelmia.

Tutoreiden kokemukset työnohjauksista

Työnohjauksessa käyneet tutorit kokivat ohjausten lisänneen heidän motivaatiota ja rohkeutta tutorina toimimisessa. Lisäksi ohjaukset antoivat mahdollisuuden vaihtaa ajatuksia eri alojen tutoreiden kanssa, antaa palautetta, jakaa huolia sekä kokea yhteisöllisyyttä. Lisäksi tutorit kokivat tulleensa kuuluksi sekä saaneensa tukea ja neuvoja mistä on oikeasti apua. Näin ollen voidaan todeta, että tavoite tutorointia tukevasta ohjaustoiminnasta täyttyi ainakin niiden tutoreiden osalta jotka jatkoivat ohjauksia loppuun asti.

Haasteina työnohjausten kannalta koettiin tutoreille täysin tuntematon toiminta, josta ei oltu etukäteen infottu esimerkiksi kevään ensimmäisissä tutorkoulutuksissa. Työnohjaus-termi oli myös monelle tutorille tuntematon ja mahdollisesti myös harhaanjohtava, joten tulevaisuutta varten tulee pohtia, kuvaisiko toinen termi paremmin ohjauksien luonnetta. Epäselvyyttä koettiin myös siinä, olivatko työnohjaukset koulutusten tapaan välttämätön osa tutorointia. Ensimmäisen vuoden pilotoinnin jälkeen toiminta on tullut tutuksi nykyisille tutoreille ja tutorvastaaville, mikä omalta osaltaan helpottaa työnohjauksista informointia tuleville tutoreille sekä työnohjausten vakiinnuttamista osaksi tutortoimintaa.

Työnohjausten aikana tutorit toivat myös esille selkeitä kehitysideoita tutorointiin ja työnohjauksiin liittyen. Osa tutoreista koki, että työnohjauksille olisi ollut suurin tarve heti orientaatioviikolla tai sen jälkeen. Lisäksi osa toivoi neljättä ohjauskertaa, ja myös ohjaajan näkökulmasta pari ensimmäistä kertaa kului ryhmän keskinäiseen tutustumiseen ja kolmannella kerralla keskustelu oli vapautuneempaa. Näiden palautteiden perusteella ohjaustapaamiset pyritään kehittää seuravaa lukuvuotta varten sellaiseen muotoon, joka parhaiten palvelisi tutoreiden tarpeita ja mahdollistaisi mahdollisimman monen tutorin osallistumisen työnohjausten tyyppisiin tapaamisiin.

Eveliina Koskela
+358 444916377
eveliina.koskela@jamko.fi

Edellinen artikkeli

Mentorin turinoita

Selaa kaikkia blogeja

Blogit