Koulutuksen laatu

Koulutuksen ja opintojen laatuun, niiden toteutumiseen ja kehittämiseen liittyvät asiat koko korkeakoulussa ovat JAMKOn koulutuspoliittisen toiminnan ydin.  Näkyväksi koulutuspoliittista edunvalvontaa tehdään osallistumalla erilaisiin Jamkin työryhmiin ja foorumeihin ammattikorkeakoulun sisällä, tiedottamalla ja ottamalla kantaa opiskelijoita koskeviin yhteiskunnallisiin asioihin paikallisesti ja valtakunnallisesti. Mikäli opiskelijalla on opetukseen, opintosuorituksiin, opettajiin tai arviointiin liittyviä ongelmia, JAMKO toimii opiskelijan tukena ja neuvonantajana.

Lisätietoja

JAMKOn koulutuspoliittinen vastaava, kopo(a)jamko.fi

AMK-laki ja tutkintosääntö

Ammattikorkeakoulujen toimintaa ohjaavat ammattikorkeakoululaki ja erilliset säädökset kuten korkeakoulukohtainen tutkintosääntö.

Opiskelijakunnan koulutuspoliittinen edunvalvonta pohjautuu tutkintosäännön toteutumiseen. Tutkintosääntö ohjaa opiskelua ja opetustoimintaa JAMKissa ja määrittelee muun muassa:

 • opiskeluoikeutta: opiskelijaksi hyväksymistä, ilmoittautumisia, opintojen koko/ osa-aikaisuutta, opinto-oikeusaikaa, opiskeluoikeuden menetystä ja palauttamista.
 • opintoja: opetussuunnitelmia, henkilökohtaista opintosuunnitelmaa (HOPS), muualla suoritettuja opintoja, arviointikäytänteitä
 • tutkinnon suorittamiseen liittyviä käytänteitä
 • muutoksen hakua ammattikorkeakoulun päätöksiin

Jyväskylän ammattikorkeakoulun tutkintosääntö ja muut periaatteet

Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet

Korkeakouluyhteisön jäsenenä opiskelijalla on tiettyjä oikeuksia ja velvollisuuksia. Opiskelijan oikeudet määräytyvät lakien, asetusten ja Jamkin tutkintosäännön perusteella.

Sinulla on oikeus

 • Saada tietoosi opintojakson suoritustavat, arviointiperusteet ja päättymisajankohta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että opintojakson ensimmäisellä kontaktikerralla opettaja käy yhteisesti läpi kaikki opintojakson läpäisyyn vaadittavat suoritukset, niiden vaikutukset arvosanaan ja opintojakson aikataulun. On syytä huomioida, että päättymisajankohdan jälkeen ei opintosuorituksia oteta vastaan. Opintosuoritus kirjataan Peppiin viimeistään kuukauden kuluttua opintojakson päättymisajankohdasta. (Tutkintosääntö §21)
 • Opintosuorituksensa arviointiin tai opintojen hyväksilukemiseen tyytymättömällä opiskelijalla on oikeus pyytää kirjallisesti tai suullisesti oikaisua 14 vuorokauden kuluessa, kun on saanut tietoonsa arvioinnin tulokset ja arviointiperusteet omalta osaltaan. (Tutkintosääntö §22)
 • Saada hyväksiluettua aiemmin suorittamiasi opintoja tutkintosäännön §17 perusteella koulutusohjelman koulutuspäälliköltä. Hyväksilukemiseen vaikuttaa se, kuinka hyvin aikaisemmat opinnot vastaavat koulutusohjelman tavoitteita ja henkilökohtaista opintosuunnitelmaa. (Tutkintosääntö §15)
 • Korottaa opintojakson arvosanaa. Hylätyn arvosanan saatuasi sinulla on mahdollisuus yrittää suoritusta kaksi kertaa. Mikäli näillä kolmella kerralla ei tule hyväksyttyä suoritusta, on opintojakso aloitettava uudelleen. Opiskelijalla on oikeus korottaa hyväksyttyä arvosanaa yhden kerran niissä tapauksissa, joissa opintojakson suoritus on arvioitu pelkästään tentin perusteella. (Tutkintosääntö §21)
 • Antaa palautetta opintojaksoista, koulutusohjelmasta ja opetuksen laadusta. Opintojaksopalautteella voi vaikuttaa yksittäisen opintojakson ja opettajan opetuksen laatuun.
 • Saada tieto annetun palautteen käsittelystä (Laadunvarmistusjärjestelmä ja Yksikön
  laatukäsikirja)

Sinulla on velvollisuus

 • Ilmoittautua läsnä/poissaolevaksi lukukausittain. Sinun tulee ilmoittautua lukukausittain läsnäolevaksi tai poissaolevaksi. Mikäli et tee ilmoittautumista, menetät opiskeluoikeutesi. (Tutkintosääntö §7)
 • Laatia ja ylläpitää HOPSia ja urasuunnitelmaa. (Tutkintosääntö §15)
 • Huolehtia opintojaksoille ilmoittautumisesta. (Tutkintosääntö §18)
 • Suorittaa opintojakso opintojaksosuunnitelman mukaisesti. (Tutkintosääntö §18)
 • Antaa opintojakso- ja opiskelijapalautetta.
 • Olla aktiivisesti mukana opintojaksojen ja koulutuksen kehittämisessä.

Opiskelijan oikeudet ja sora

Laadukas, turvallinen ja yhdenvertainen opiskelu- ja työskentely-ympäristö on perusedellytys korkeakoulussa. JAMKissa toimintaa ohjaavat ammattikorkeakoululaki, korkeakoulukohtainen tutkintosääntö sekä pedagogiset että eettiset periaatteet. Näitä säädöksiä tukevat myös JAMKin järjestyssäännöt ja Jamkin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma.

SORA-lainsäädännön tarkoituksena on parantaa turvallisuutta koulutuksessa ja työelämässä sekä ohjata toimintaa sellaisissa tilanteissa, joissa havaitaan opiskelijan olevan soveltumaton alalle. SORA myös turvaa opiskelijan omia oikeuksia opiskeluun liittyvissä ongelmatilanteissa. Lyhenne SORA tarkoittaa soveltumattomuuden ratkaisuja.

Terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyviä asioita kysytään hakijalta haku- ja valintavaiheessa ja ne ovat oleellisia kun opintoihin liittyy alaikäisten turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia. Myös rikostausta tai vakava riippuvuus voi olla esteenä opiskelijaksi otolle. Esteettömyyden ja yhdenvertaisuuden tulee edelleenkin olla pääperiaate opiskelijavalinnassa ja opiskelua koskevissa järjestelyissä, ja lainsäädäntöä sovelletaan niissä tapauksissa joissa on selvää, ettei henkilö voi terveydentilansa tai toimintakykynsä vuoksi osallistua tai suorittaa koulutusta loppuun. (AMK – laki 33§ Opiskeluoikeuden peruuttaminen)

Osa koskee JAMKissa vain sosiaali- ja terveysalan AMK-opiskelijoita ja ammatillisia opettajaopintoja, jotkut lain osat, kuten huumetestaus, koskevat kaikkia opiskelijoita. Kaikkia opiskelijoita koskevat myös täsmennykset kurinpitotoimiin väkivaltaisen tai uhkaavan käytöksen takia. (AMK – laki, 38§ kurinpito)

Ennen päätöksentekoa korkeakoulun tulee kuulla opiskelijaa ja ohjata opiskelija terveydenhuollon pariin. Opiskelijan tulee saada myös opintojen ohjausta ja hänen kanssaan punnitaan mahdollisuudet siirtyä johonkin toiseen koulutukseen. Opiskeluoikeuden peruminen on viimesijainen keino. Päätökset opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja sen palauttamisesta tekee ammattikorkeakoulun hallitus.

Mikäli päätöksestä tehdään valitus, sen käsittelee ja ratkaisee Valtakunnallinen opiskelijoiden oikeusturvalautakunta. Se on itsenäinen ja riippumaton elin, jossa valitusasiat käsitellään kiireellisinä.

Mistä lisätietoja?

Tutkintosäännöstä löytyvät perustiedot SORA-asioista ja lisätietoja voit kysyä myös oman koulutusalasi koulutuspäälliköiltä tai tutkintovastaavilta.

Koulutuksen laatu ja siihen vaikuttaminen

Jyväskylän ammattikorkeakoulun laadunhallinta pohjautuu auditoituun laatujärjestelmään ja laatukäsikirjaan. Jamkin laatujärjestelmän jatkuvan parantamisen periaatteet tarkoittavat asioiden tekemistä aina vähän paremmin kuin edellisellä kerralla. Myös opiskelijoilla on tärkeä rooli JAMKin laatutyössä.

PLAN/SUUNNITTELE – Opetussuunnitelmat (OPS) luovat puitteet koulutukselle, henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa eli HOPSissa laadit omakohtaisen suunnitelman OPSin pohjalta.

DO/TOTEUTA – Opiskelija opiskelee opettajien ohjauksessa. Koulutus toteutetaan Jamkin ohjeiden mukaan – opiskelijan kannalta tärkeimpinä ohjeina ovat tutkintosääntö.

CHECK/ARVIOI – Opiskelija arvioi omaa oppimistaan ja antaa palautetta toteutuneesta koulutuksesta.

ACT/PARANNA – Opiskelija ja kaikki koulutuksen toteutukseen osallistuvat parantavat jatkuvasti omaa toimintaansa.

Lue lisää kuinka voit vaikuttaa opintoihin.

Palaute on tehokas vaikuttamisen keino

Laatutyö on jokaisen JAMKilaisen asia ja opiskelijan rooli siinä on keskeinen. JAMKO kannustaa opiskelijoita tuomaan esiin opiskelun ongelmakohtia ja ottamaan kantaa koulutukseen liittyviin asioihin. Jos haluat opiskelijana antaa palautetta tai kehittämisehdotuksia korkeakoululle anonyymisti, voit ottaa yhteyttä opiskelijakunta JAMKOon tai omaan koulutusalajärjestöösi milloin tahansa.

 • Opintojaksopalaute on yksi tärkeimpiä laadunvarmistustyökaluja, jolla opiskelijana voit konkreettisesti vaikuttaa koulutukseen. Yhteenveto palautteista menee koulutuspäällikölle ja vastuuopettajalle ja tarvittaessa opintojakson kehittämisestä keskustellaan yhteistyössä.
 • Välitön palaute: Kun havaitset opetuksessa kehittämistarpeen, keskustele ensin opettajan kanssa. Jos keskustelu opettajan kanssa ei auta, ota yhteyttä koulutuspäällikköön. Voit ottaa yhteyttä myös oman yksikkösi laatuvastaavaan.
 • Jupinaviikkojen palaute: Opiskelijakunta kerää kerran vuodessa opiskelijoiden palautetta koulutuksesta, opetuksesta ja ohjauksesta ja JAMKin ja JAMKOn toiminnasta. Jupinaviikot ovat osa JAMKin laadunvarmistusjärjestelmää.
 • AVOP: Kun opinnoistasi on suoritettu 80 prosenttia (AMK) tai 50 prosenttia (YAMK)  saat vastattavaksesi opetus- ja kulttuuriministeriön AVOP-palautekyselyn. Ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyllä kartoitetaan mm. työtilannettasi, harjoitteluita sekä ohjauksen ja koulutuksen toteutusta. Palaute on myös osa ammattikorkeakoulujen rahoitusmittaristoa.

Jupinaviikot ovat osa laatutyötä

Opintojaksopalautteiden ja opiskelijapalautteiden ohella JAMKOn palautteenkeruukonsepti Jupinaviikot on tärkeä keino opiskelijoiden yhteisten asioiden, koulutuksen, Jamkin ja JAMKOn asioiden kehittämiseen. Kerran vuodessa järjestettävillä Jupinaviikolla opiskelijoilla on mahdollisuus antaa palautetta liittyen koulutukseen, opetukseen, ohjaukseen ja JAMKOn toimintaan. Kaksi viikkoa kestävät Jupinaviikot ovat osa Jamkin laadunvarmistusjärjestelmää, ja niitä on järjestetty keväästä 2010 saakka.

Lue lisää Jupinaviikoista linkistä.

Lue lisää