Koulutuksen laatu

Koulutuksen ja opintojen laatuun ja kehittämiseen liittyvät asiat kuuluvat JAMKOn koulutuspoliittiseen toimintaan. JAMKOn koulutuspoliittinen edunvalvonta valvoo opetuksen ja ohjauksen laatua ja toteutumista JAMKin eri yksiköissä. Näkyväksi koulutuspoliittista edunvalvontaa tehdään osallistumalla erilaisiin JAMKin työryhmiin ja foorumeihin ammattikorkeakoulun sisällä, tiedottamalla ja ottamalla kantaa opiskelijoita koskeviin yhteiskunnallisiin asioihin paikallisesti ja valtakunnallisesti. Mikäli opiskelijalla on opetukseen, opintosuorituksiin, opettajiin tai arviointiin liittyviä ongelmia, JAMKO toimii opiskelijan tukena ja neuvonantajana.

Lisätietoja

JAMKOn koulutuspoliittinen vastaava, kopo(a)jamko.fi

AMK-laki ja tutkintosääntö

Ammattikorkeakoulujen toimintaa ohjaavat ammattikorkeakoululaki ja erilliset säädökset kuten korkeakoulukohtainen tutkintosääntö. Tutkintosääntö ohjaa opiskelua ja opetustoimintaa JAMKissa ja määrittelee muun muassa:

 • opiskeluoikeutta: opiskelijaksi hyväksymistä, ilmoittautumisia, opintojen koko/ osa-aikaisuutta, opinto-oikeusaikaa, opiskeluoikeuden menetystä ja palauttamista.
 • opintoja: opetussuunnitelmia, henkilökohtaista opintosuunnitelmaa (HOPS), muualla suoritettuja opintoja, arviointikäytänteitä
 • tutkinnon suorittamiseen liittyviä käytänteitä
 • muutoksen hakua ammattikorkeakoulun päätöksiin

Jyväskylän ammattikorkeakoulun tutkintosääntö

Opiskelijakunnan koulutuspoliittinen edunvalvonta pohjautuu tutkintosäännön toteutumiseen.

Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet

Korkeakouluyhteisön jäsenenä opiskelijalla on tiettyjä oikeuksia ja velvollisuuksia. Opiskelijan oikeudet määräytyvät lakien, asetusten ja JAMKin tutkintosäännön perusteella.

Sinulla on oikeus

 • Saada tietoosi opintojakson suoritustavat, arviointiperusteet ja päättymisajankohta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että opintojakson ensimmäisellä kontaktikerralla opettaja käy yhteisesti läpi kaikki opintojakson läpäisyyn vaadittavat suoritukset, niiden vaikutukset arvosanaan ja opintojakson aikataulun. On syytä huomioida, että päättymisajankohdan jälkeen ei opintosuorituksia oteta vastaan. Opintosuoritus kirjataan ASIOon viimeistään kuukauden kuluttua opintojakson päättymisajankohdasta.
  (Tutkintosääntö §21)
 • Opintosuorituksensa arviointiin tai opintojen hyväksilukemiseen tyytymättömällä opiskelijalla on oikeus pyytää kirjallisesti tai suullisesti oikaisua 14 vuorokauden kuluessa, kun on saanut tietoonsa arvioinnin tulokset ja arviointiperusteet omalta osaltaan. (Tutkintosääntö §22)
 • Saada hyväksiluettua aiemmin suorittamiasi opintoja tutkintosäännön §17 perusteella koulutusohjelman koulutuspäälliköltä. Hyväksilukemiseen vaikuttaa se, kuinka hyvin aikaisemmat opinnot vastaavat koulutusohjelman tavoitteita ja henkilökohtaista opintosuunnitelmaa. (Tutkintosääntö §15)
 • Korottaa opintojakson arvosanaa. Hylätyn arvosanan saatuasi sinulla on mahdollisuus yrittää suoritusta kaksi kertaa. Mikäli näillä kolmella kerralla ei tule hyväksyttyä suoritusta, on opintojakso aloitettava uudelleen. Hyväksyttyä arvosanaa on mahdollista yrittää korottaa kerran koulutuspäällikön hyväksymän anomuksen perusteella. (Tutkintosääntö §21)
 • Antaa palautetta opintojaksoista, koulutusohjelmasta ja opetuksen laadusta. Opintojaksopalautteella voi vaikuttaa yksittäisen opintojakson ja opettajan opetuksen laatuun.
 • Saada tieto annetun palautteen käsittelystä (Laadunvarmistusjärjestelmä ja Yksikön
  laatukäsikirja)

Sinulla on velvollisuus

 • Ilmoittautua läsnä/poissaolevaksi lukukausittain. Sinun tulee ilmoittautua lukukausittain läsnäolevaksi tai poissaolevaksi. Mikäli et tee ilmoittautumista menetät opiskeluoikeutesi. (Tutkintosääntö §7)
 • Laatia ja ylläpitää HOPSia ja urasuunnitelmaa. (Tutkintosääntö §15)
 • Huolehtia opintojaksoille ilmoittautumisesta. (Tutkintosääntö §18)
 • Suorittaa opintojakso opintojaksosuunnitelman mukaisesti. (Tutkintosääntö §18)
 • Antaa opintojakso- ja opiskelijapalautetta.
 • Olla aktiivisesti mukana opintojaksojen ja koulutuksen kehittämisessä.

Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön

Laadukas, turvallinen ja yhdenvertainen  opiskelu- ja työskentely-ympäristö on perusedellytys korkeakoulussa. JAMKissa toimintaa ohjaavat ammattikorkeakoululaki, korkeakoulukohtainen tutkintosääntö sekä pedagogiset että eettiset periaatteet. Näitä säädöksiä tukevat myös JAMKin järjestyssäännöt. (käyttäjätunnuksellinen) Lisäksi näitä tukevat JAMKin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma.

SORA-lainsäädäntö määrittelee toimintatavat ja ohjeet sellaisissa tilanteissa, joissa havaitaan opiskelijan olevan soveltumaton alalle, jossa on alaikäisten turvallisuutta, potilas-, tai asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia. Lyhenne SORA tarkoittaa soveltumattomuuteen ratkaisuja.

Osa koskee JAMKissa vain sosiaali- ja terveysalan AMK-opiskelijoita ja ammatillisia opettajaopintoja, jotkut lain osat, kuten huumetestaus, koskevat kaikkia opiskelijoita. SORA-laissa kaikkia opiskelijoita koskevat täsmennykset kurinpitotoimiin. Väkivaltainen tai uhkaava käytös voi johtaa seuraaviin kurinpitotoimiin: kirjallinen varoitus, määräys poistua opetustilasta, opiskeluun osallistumisen evääminen kolmen päivän ajaksi. Määräajaksi erottamiseen voidaan turvautua silloin kun teot tai laiminlyönnit ovat vakavia ja opiskelija jatkaa epäasiallista käyttäytymistä kirjallisesta varoituksesta huolimatta.

Sosiaali- ja terveysalaa koskevat ehdot SORA-laissa

Terveydentila ja toimintakyky: Terveyteen liittyviä ehtoja voidaan asettaa silloin, kun opinnoissa on alaikäisten turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia. Alalle valitun opiskelijan tulee kyetä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun. Esteettömyys on edelleenkin pääperiaate opiskelijavalinnassa ja opiskelua koskevissa järjestelyissä, mutta esimerkiksi päihderiippuvuus voi olla esteenä opiskelijaksi otolle. Terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyviä asioita kysytään hakijalta haku- ja valintavaiheessa.

Opiskeluoikeuden peruminen? Jo saatu opiskeluoikeus on mahdollista perua, jos osoittautuu, että opiskelija ei alun alkaenkaan olisi täyttänyt alalle vaadittavia terveysvaatimuksia. Silloin kun opiskelija on toistuvasti tai vakavasti opinnoissaan vaarantanut toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden, on kyse soveltumattomuudesta alalle ja sekin voi olla peruste opiskeluoikeuden peruuttamiselle. Jos opinnoissa edellytetään työskentelyä alaikäisten kanssa, voidaan alaikäisten suojelutarpeen perusteella opiskeluoikeus perua tietyistä rikoksista saadun tuomion perusteella. Oppilaitoksilla on mahdollisuus pyytää opiskelijaa esittämään rikosrekisteriote. Jos opiskelija ei esitä pyydettyä otetta, häneltä voidaan pidättää oikeus opiskeluun, kunnes hän toimittaa rikosrekisteriotteen.

Jos opiskelijalta on peruttu opiskeluoikeus ja hän hakiessaan uuteen sosiaali- ja terveysalan koulutukseen salaa sen, opiskeluoikeus voidaan perua myös sen perusteella.

Ennen päätöksentekoa korkeakoulun pitää kuulla opiskelijaa (ns. kuulemismenettely) ja ohjata opiskelija terveydenhuollon pariin. Opiskelijan tulee saada myös opintojen ohjausta ja hänen kanssaan punnitaan mahdollisuudet siirtyä johonkin toiseen koulutukseen. Opiskeluoikeuden peruminen on viimesijainen keino.

Ohjaus ja oikeusturva: Opiskeluoikeuden peruuttaminen ei ole automaattinen toimenpide vaan kaikissa tapauksissa harkinnanvarainen asia. Ensisijaisena keinona on opintojen ohjaus ja ohjaus terveydenhuollon piiriin. Opiskeluoikeus voidaan palauttaa silloin, kun se on peruttu terveyden- ja toimintakyvyn perusteella ja jos opiskelija osoittaa uudella terveysselvityksillä olevansa kunnossa.

Päätökset opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja sen palauttamisesta tekee ammattikorkeakoulun hallitus. Muutoksenhakua varten on perustettu valtakunnallinen opiskelijoiden oikeusturvalautakunta. Se on itsenäinen ja riippumaton elin, jossa valitusasiat käsitellään kiireellisinä.

Arkaluonteisten tietojen käsittely ja tietojensiirto

Toimintaohjeissa määritellään ne henkilöt, jotka voivat käsitellä terveydentilaan liittyviä tietoja. Heitä sitoo salassapitovaatimus. Arkaluonteiset tiedot säilytetään erillään ja ne poistetaan välittömästi sen jälkeen kun niiden säilyttämiselle ei ole lakisääteistä perustetta. Välttämättömiä tietoja saa siirtää opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja sen palauttamisesta muille koulutuksenjärjestäjille ja Valviralle. JAMKilla on tietojensaantioikeus tietyssä tilanteissa terveydenhuollosta ja muista oppilaitoksista.

Mistä lisätietoja?

Tutkintosäännöstä löytyvät perustiedot SORA-asioista ja lisätietoja voit kysyä myös oman koulutusalasi koulutuspäälliköltä.

Koulutuksen laatu ja siihen vaikuttaminen

Jyväskylän ammattikorkeakoulun laadunhallinta perustuu laatujärjestelmään. JAMKin laatujärjestelmä perustuu jatkuvan parantamisen periaatteeseen, mikä tarkoittaa asioiden tekemistä aina vähän paremmin kuin edellisellä kerralla. Käytännössä tämä tarkoittaa

PLAN/SUUNNITTELE – Opetussuunnitelmat (OPS) luovat puitteet koulutukselle, henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa eli HOPSissa laadit omakohtaisen suunnitelman OPSin pohjalta.

DO/TOTEUTA – Opiskelija opiskelee opettajien ohjauksessa. Koulutus toteutetaan JAMKin ohjeiden mukaan – opiskelijan kannalta tärkeimpinä ohjeina ovat tutkintosääntö ja opinto-opas.

CHECK/ARVIOI – Opiskelija arvioi omaa oppimistaan ja antaa palautetta toteutuneesta koulutuksesta.

ACT/PARANNA – Opiskelija ja kaikki koulutuksen toteutukseen osallistuvat parantavat jatkuvasti omaa toimintaansa.

Palautteet ovat ensisijainen vaikuttamiskanava

Laatutyö on jokaisen JAMKilaisen asia ja opiskelijan rooli siinä on keskeinen. JAMKO kannustaa opiskelijoita tuomaan esiin opiskelun ongelmakohtia ja ottamaan kantaa koulutukseen liittyviin asioihin.

 • Opintojaksopalaute on yksi tärkeimpiä laadunvarmistustyökaluja, jolla opiskelijana saat mielipiteesi esille. Antaessasi opintojaksopalautetta edesautat osaltasi kyseisen opintojakson kehittämisessä.
 • Opiskelijapalaute kerätään ensimmäisen vuoden jälkeen ja toisen kerran opintojen puolivälissä.
 • Välitön palaute: Kun havaitset opetuksessa kehittämistarpeen, keskustele ensin opettajan kanssa. Jos keskustelu opettajan kanssa ei auta, ota yhteyttä koulutuspäällikköön. Voit ottaa yhteyttä myös oman yksikkösi laatuvastaavaan.
 • Jupinaviikkojen palaute: Opiskelijakunta kerää kerran vuodessa opiskelijoiden palautetta koulutuksesta, opetuksesta ja ohjauksesta ja JAMKin ja JAMKOn toiminnasta. Jupinaviikot ovat osa JAMKin laadunvarmistusjärjestelmää.
 • Jos haluat opiskelijana antaa palautetta tai kehittämisehdotuksia muiden opiskelijoiden välityksellä, voit ottaa yhteyttä opiskelijakunta JAMKOon tai omaan koulutusalajärjestöösi milloin tahansa.

Osallistu ja vaikuta

Miten sinä voit vaikuttaa kaikkien opiskelijoiden yhteisiin asioihin?

Lue lisää