Yhdenvertainen opiskeluympäristö

Laadukas, turvallinen ja yhdenvertainen opiskelu- ja työskentely-ympäristö on perusedellytys korkeakoulussa. Kaikilla korkeakoulun toimijoilla, niin opettajilla kuin opiskelijoillakin on rooli hyvinvoivan yhteisön luomisessa. Korkeakoulussa tapahtuvan toiminnan, opetuksen ja ohjauksen tulee olla yhdenvertaista eli sukupuolesta, kulttuuri- tai kielitaustasta tai fyysisistä ominaisuuksista riippumatonta. Korkeakoulussa tulee puuttua epäkohtiin, kuten syrjimiseen, epäasiallisen käytökseen, seksuaalisen häirintään ja sukupuolen perusteella tapahtuvan syrjinnän tai häirinnän ehkäisemiseen ja poistamiseen.

Lisätietoa:

Lisätietoja: JAMKOn sosiaalipoliittinen vastaava, sopo@jamko.fi

Säännöt yhdenvertaisuuden perustana

Ammattikorkeakoululaki, korkeakoulukohtainen tutkintosääntö sekä pedagogiset että eettiset periaatteet takaavat kaikille turvallisen ja tasa-arvoisen koulutukseen ja kohtelun opintojen aikana. Näitä säädöksiä tukevat myös JAMKin järjestyssäännöt. (käyttäjätunnuksellinen) Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisen varmistamiseksi JAMK ja JAMKO ovat yhteistyössä luoneet yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman.  JAMKin eettiset periaatteet ja tutkintosääntö säätävät menettelyohjeet vilppi- ja plagiointitilanteissa.

Lainsäädäntö soveltumattomuustilanteissa

SORA-lainsäädännön tarkoituksena on ohjata toimintaa sellaisissa tilanteissa, joissa epäillään henkilön olevan soveltumaton alalle jo hakuvaiheessa tai opintojen aikana. SORA myös turvaa opiskelijan omia oikeuksia opiskeluun liittyvissä ongelmatilanteissa. Osa koskee JAMKissa vain sosiaali- ja terveysalan AMK-opiskelijoita ja ammatillisia opettajaopintoja, jotkut lain osat, kuten huumetestaukseen tai väkivaltatilanteisiin liittyvät toimet, koskevat kaikkia opiskelijoita. Lue lisää käytänteistä soveltumattomuusasioissa. 

Mikäli kaipaat tukea asiasi kanssa, voit ottaa yhteyttä empimättä JAMKOn edunvalvontaan. edunvalvonta@jamko.fi

Esteettömyys ja saavutettavuus opinnoissa

Opiskelijoiden yhdenvertaisuus ja opiskelun mahdollistaminen henkilökohtaisista ominaisuuksista riippumatta on saavutettavuuden perusta. Oppimisvaikeus, sairaus tai vamma, erilainen kieli- ja kulttuuritausta ei estä opintojesi etenemistä. Voit hakea tukea opintojesi suorittamiseen, joka voi olla esimerkiksi lisäaika tenttiin, oppimistehtävien vaihtoehtoiset suoritustavat, verkko-opinnot, kielellisten taitojen lisäopinnot, tulkkipalvelut ja erilaiset oppimista tukevat apuvälineet. Lisätietoja saat opintojen ohjaajalta tai opettajatutoriltasi.

Fyysinen esteettömyys liittyy tiloihin ja opiskeluympäristöihin. Kaikki ammattikorkeakoulun tilat eivät ole täysin esteettömiä liikkumisen näkökulmasta, koska rakennukset ovat eri vuosikymmeniltä, mutta suurimmassa osassa tiloja on tehty esteettömyyskartoitus. Ruokaloihin on pääsääntöisesti esteetön pääsy.

Lisätietoa esteettömyydestä ja saavutettavuudesta JAMKissa.

 

Häirintäyhdyshenkilö 

Häirintäyhdyshenkilö on opiskelijakunta JAMKOn erikseen nimeämä henkilö, joka toimii opiskelijan tukena tilanteissa, joissa opiskelija on kohdannut tai epäillään kiusaamista, häirintää, syrjintää tai muuta epäasiallista kohtelua joko toisen opiskelijan tai henkilöstön taholta. Ensimmäinen askel on opiskelijan yhteydenotto ja kaikista jatkotoimenpiteistä päätetään yhdessä opiskelijan kanssa. Häirintäyhdyshenkilö voi tulla mukaan asianosaisten keskusteluun ja auttaa asian etenemisessä. Lue lisää häirintäyhdyshenkilön toiminnasta