Tukipalvelut opiskelijan hyvinvoinnin osatekijänä

Opiskelijan hyvinvointi muodostuu monista osatekijöistä. Opiskelijan omat voimavarat fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin osa-alueilla vaikuttavat merkittävästi paitsi henkilökohtaisessa elämässä, myös opiskeluissa. Opiskeluympäristö sekä ympäröivä yhteisö vaikuttavat omalta osaltaan merkittävästi opiskelijan jaksamiseen ja hyvinvointiin, ja tätä myöten myös opintojen edistymiseen. Opiskelunaikaisen ohjauksen ja tuen tarve vaihtelee sekä opintojen vaiheen, että opiskelijoiden omien henkilökohtaisten tekijöiden välillä. JAMKissa on olemassa oma ohjaus- ja tukijärjestelmä, jonka tavoitteena on auttaa ja tukea opiskelijoita opintojen eri vaiheissa ja erilaisiin kysymyksiin liittyen. Mutta kuinka hyvin opiskelijat ovat tosiasiassa tietoisia siitä, kenen puoleen kääntyä ja minkälaisissa tilanteissa?

Opinto-oppaasta ohjeita hyvinvointiin sekä tukipalveluihin haasteiden kohdatessa

Apu ja tuki opintojen etenemisessä, yksilöllisen tuen tarpeisiin liittyvissä kysymyksissä, opiskelumotivaatioon liittyvissä asioissa sekä haastavien elämäntilanteiden kohtaamisessa on äärimmäisen tärkeää. JAMKin opiskelijoille suunnattu opinto-opas ohjaa opiskelijoiden ohjaus- ja tukipalvelujen ytimeen esitellen kattavasti opintojen tukemiseen sekä opiskelijoiden hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät ammattilaiset.

Opettajatutorin lisäksi opintojen ohjaajat ovat oman alansa asiantuntijoita, jotka osaavat tukea opintojen etenemisessä jokaisen opiskelijan lähtökohdista käsin. Opintojen ohjaajia löytyy JAMKilta useampia ja heidän työkenttänsä ovat jakautuneet eri aloille, joten jokaisella on oma ainutlaatuinen näkökulmansa oman alansa opiskelijoihin. Siinä missä opettajatutor ja opintojen ohjaaja auttavat opiskelijaa oppimisen pulmiin ja opintovalintoihin liittyvissä kysymyksissä, on myös muussa JAMKin tukihenkilöstössä hyvin kattava määrä eri alojen ammattilaisia ohjaamassa opiskelijoita henkilökohtaisen elämän solmukohdissa sekä opintojen eteenpäin viemisessä haasteineen ja mahdollisuuksineen.

Opiskelijoille jo aiemmissa opinnoissa tuttuna tahona on varmasti opiskeluterveydenhuolto, jolla on opiskelijoiden ohjaukseen oma hyvinvointiin liittyvä näkökulmansa. Opiskeluterveydenhuollon puoleen voi kääntyä terveydentilaan sekä mielenterveyteen liittyvissä kysymyksissä ja huolissa. Elämän solmukohdissa, oppimisen haasteissa, mielenterveyteen liittyvissä kysymyksissä tai kriisien kohdatessa opiskelija voi puolestaan kääntyä opintopsykologin puoleen. Lisäksi JAMKista löytyy myös oppilaitospappi, jonka luo voi hakeutua kriisitilanteiden yhteydessä, ahdistuksen, stressin ja yksinäisyyden kokemuksissa sekä elämänkatsomukseen liittyvissä pohdinnoissa.

Myös meillä JAMKOna on tärkeä ja hyvin ainutlaatuinen rooli mitä tulee opiskelijoiden ohjaamiseen ja tukemiseen. JAMKOn kouluttamat vertaistutorit toimivat tukena opintojen alussa sekä opintojen ensimmäisen vuoden aikana. Tutorien tehtävänä on auttaa uusia opiskelijoita sopeutumaan opiskelijaelämään sekä uusiin kuvioihin uudessa opinahjossa ja vieraassa kaupungissa. Siinä missä JAMKOn tutorit auttavat ensimmäisen vuoden opiskelijoita, auttavat ja ohjaavat tänä syksynä koulutettavat JAMKOn mentorit opintojen ensimmäisen vuoden jälkeen. JAMKOssa toimii myös häirintäyhdyshenkilö, jonka puoleen voi kääntyä kiusaamiseen ja epätasa-arvoiseen kohteluun liittyvissä kysymyksissä. Ja mikäli kysymys koskee opiskelijaelämään liittyviä kysymyksiä, me täällä JAMKOn toimistolla autamme enemmän kuin mielellämme – olemmehan olemassa täällä juuri teitä opiskelijoita varten!

Jos opinto-oppaan ohjaus- ja tukipalvelut ovat syystä tai toisesta jääneet vielä vähemmälle huomiolle, kannattaa niihin tutustua osoitteessa https://opinto-oppaat.jamk.fi/fi/opinto-opas-amk/Opiskelu/Opintojen-ohjaus-ja-tuki/. Opas esittelee jokaisen tahon erityispiirteineen, joten voit tarkemmin tutustua kuhunkin tahoon vielä erikseen. Mahtavia ammattilaisia, jotka auttavat opiskelijoita asiassa kuin asiassa!

Apua saa kun vain uskaltaa kysyä

JAMKin ohjauksen ja tuen palvelut kaikille JAMKin opiskelijoille ovat kattavat ja apua on saatavissa kun sitä vain osaa ja uskaltaa pyytää. Tärkeintä on olla tietoinen siitä, että oli tilanne mikä tahansa, on siihen mahdollista pyytää apua, neuvoja ja ohjausta. Tässä opinto-oppaan ohjauksen ja tuen palveluiden esittelyt toimivat oivallisena ohjanuorana: kun opiskelija osaa muotoilla sen, missä tilanteessa on ja missä asiassa tarvitsee apua, ohjaa opas oikeaan suuntaan. Mikäli eteen tulee tilanne, ettei tiedä kenen suuntaan kääntyä, kannattaa neuvoa kysyä keneltä tahansa ohjauksen ja tuen ammattilaiselta. Pääasia on se, että saa apua hädän hetkellä, ja oli ammattilainen kuka tahansa, osaa hän aina ohjata eteenpäin kysymyksessä kuin kysymyksessä.

Mitä mahtavinta syksyä toivottaen,
Elina
JAMKOn ohjauksen ja hyvinvoinnin asiantuntija

Edellinen artikkeli

Vertaisohjaus opintojen tukena

Selaa kaikkia blogeja

Blogit