JAMKO hakee opiskelijaedustajia työryhmiin

Opiskelijakunta JAMKOn lakisääteisenä tehtävänä on valita opiskelijaedustajat korkeakoulun työryhmiin ja toimielimiin. Edustajisto hakee ja valitsee kevään ensimmäisessä kokouksessa 18.1. opiskelijaedustajia seuraaviin JAMKin ja KOASin työryhmiin.

  • JAMK Oy:n opiskelijaedustaja
  • Musiikin ravintolatoimikuntaan opiskelijaedustaja ja varahenkilö
  • TKI-työryhmän opiskelijaedustaja ja varahenkilö
  • Opiskelijaedustaja määräaikaisarviointiin (Musiikkipedagogi)
  • KOAS Valtuuskunnan opiskelijaedustajat 2 hlöä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet

Valintakelpoisia tehtäviin ovat kaikki tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelevat Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijat. Haku tehtäviin tapahtuu JAMKOn opiskelijaedustajien valintaohjesäännön (16.11.2017) mukaisesti. Päätökset tehdään JAMKOn edustajiston kokouksessa 18.1. alkaen klo 16.30 JAMKin Rajakadun kampuksen tilassa BP13. Kokouksen aikana ehdokkaat ilmaisevat kiinnostuksena kyseiseen pestiin ja esittäytyvät lyhyesti. Halutessaan opiskelijaedustajan tehtävästä kiinnostunut voi laittaa vapaamuotoisen hakemuksen edustajistolle edustajisto@jamko.fi.

Useamman hakijan ollessa kiinnostunut tehtävästä, henkilöt haastatellaan, mikäli ovat paikalla ja edustajisto valitsee henkilövaalillla kyseisen edustajan.
Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etänä. Lisätietoja etäosallistumisesta, tehtävistä ja kokouksen kulusta antavat edustajiston puheenjohtajisto ja toiminnanjohtaja.

JAMK OY:n opiskelijaedustaja
Opiskelijaedustaja toimii JAMK OY:n hallituksessa korkeakouluyhteisön edustajana yhdessä henkilöstön edustajan kanssa. Hallituksen tehtäviä ovat mm. päättää korkeakoulun toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista. Hallituksen tehtävät on kuvattu tarkemmin ammattikorkeakoululain (932/2014) 16 §:ssä. Edustajisto tekee esityksensä opiskelijoiden edustajasta JAMK Oy:n yhtiökokoukseen, joka valitsee uuden hallituksen keväällä 2018.

Musiikin ravintolatoimikunta
Ravintolatoimikunnassa edustajat osallistuvat ravintolatoimikunnan kokouksiin n. pari kertaa lukukaudessa ja tuovat opiskelijoiden näkökulmaa ravintolapalveluihin ja niiden laatuun, sekä osallistuvat mielipiteillään ravintolatoiminnan kehittämiseen.

TKI-ryhmä
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta on ammattikorkeakoulujen perustehtäviä. Useimmiten toiminta pitää sisällään erilaisia projekteja, joiden tavoitteena on tuottaa uutta tietoa, käyttäjäkokemuksia, sovelluksia, toimintamalleja, innovaatioita ja asiantuntijaosaamista.
Projekteja ja TKI- toimintaa toteutetaan kilpailulla kansallisella ja yksityisellä TKI- rahoituksella, EU-rahoituksella sekä kansainvälisellä rahoituksella. TKI-ryhmässä käydään läpi TKI-toiminnan kuulumisia yksiköittäin, kehitetään koko koulun TKI-toimintaa sekä hyväksytään tai hylätään projektihakemusten rahoituksia. TKI-ryhmässä pääsee tutustumaan opiskelijoille vähän tuntemattomaan puoleen AMK-maailmassa. Kokouksia on noin kolmen viikon välein.

Opiskelijaedustajat KOASin valtuuskuntaan 2018-2019
Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiön sääntöjen mukaan JAMKOlla on oikeus nimetä säätiön val-tuuskuntaan viisi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Valtuuskunta valitsee kokouksissaan KOAS hallituksen jäsenet sekä puheenjohtajan ja tilintarkastusyhteisön sekä voi tehdä aloitteita hallitukselle.
Valtuuskunnan varsinaiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Vuorovuosin erovuorossa on joko kaksi tai kolme jäsentä.

Opiskelijaedustaja musiikkipedagogin tutkinto-ohjelman määräaikaisarviointiin
Jyväskylän ammattikorkeakoulu arvioi kaikki tutkinto-ohjelmat viiden vuoden välein. Arvioinnit to-teuttaa neljä itsenäisesti toimivaa arvioijaa, joista yksi on opiskelijoiden edustaja jostain toisesta tutkinto-ohjelmasta. Opiskelija-arvioijan tehtävänä on haastatella tutkinto-ohjelman opiskelijaryhmä ja tehdä arviointi haastattelussa saatujen tietojen pohjalta. Opiskelija-arvioijana toimimisesta saa 2 opintopisteen osasuorituksen ”Opiskelija aktiivina JAMKissa” opintojaksoon. Lisäksi annetaan erillinen todistus arviointiin osallistumisesta. JAMKin laatupäällikkö perehdyttää arvioijat tehtäväänsä. Määräaikaisarviointiin osallistuminen on opiskelijoille erinomainen mahdollisuus vaikuttaa koulutuksen laatuun ja hankkia samalla hyödyllinen kokemus työelämässä tyypillisestä tavasta arvioida toiminnan laatua.

Lisätietoja:

  • Edustajiston puheenjohtaja Anni Lajunen, anni.lajunen(a)jamko.fi, 040 746 5987
  • Edustajiston varapuheenjohtaja Ossi Hytönen, ossi.hytonen(a)jamko.fi, 040 937 3450
  • Toiminnanjohtaja Hannu Järvistö, toiminnanjohtaja(a)jamko.fi, 044 321 1600

Selaa kaikkia ajankohtaisia

Ajankohtaista