Opintotukeen ja opiskelijoiden asumisen tukeen muutoksia 1.8.2017

Kelan tiedote 19.1.2017.

Lakimuutokset opintotukeen on vahvistettu. Opintotuki- ja asumistukilakien muutokset tuovat useita muutoksia opiskelijoiden tukeen 1.8.2017 alkaen.

Korkeakouluopiskelijoiden opintorahan määrät yhtenäistetään toisen asteen opintorahojen tasolle (enintään 250,28 e/kk). Opintolainan määriä korotetaan kaikilla opiskelijoilla. Suomessa vuokralla asuvat opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin. Myös opintorahan ja opintolainan valtiontakauksen myöntämisperusteisiin tulee useita muutoksia.

Opiskelijat yleiseen asumistukeen

Opintotuen asumislisän maksaminen päättyy, ja Suomessa vuokralla asuvat opiskelijat voivat saada yleistä asumistukea 1.8.2017 alkaen. Opiskelijat voivat arvioida asumistukensa määrän kela.fi-sivujen asumistukilaskurilla. Elokuusta 2017 alkaen opintoraha on asumistuessa huomioitavaa tuloa.

Jos opiskelija voi saada yleistä asumistukea ja jos hän tietää etukäteen, mitkä ovat elokuusta alkaen hänen tulonsa, asumismenonsa ja muut asumisolosuhteensa, hän voi tehdä asumistukihakemuksensa Kelan asiointipalvelussa jo toukokuussa 2017. Samaan ruokakuntaan kuuluvat hakevat yhteisen asumistuen. Jos samaan ruokakuntaan kuuluva saa yleistä jo asumistukea, asumistuen saajan on haettava tuen tarkistamista.

Kela lakkauttaa asumistukeen siirtyvien asumislisät hakemuksetta. Asumislisä säilyy kuitenkin ulkomailla asuvilla ja opiskelevilla sekä sellaisilla Suomessa kansan- tai urheiluopistojen maksullisella linjalla opiskelevilla, jotka asuvat opiston asuntolassa.

Muutoksia korkeakouluopiskelijoiden opintotukeen

Korkeakouluopiskelijoiden opintorahan määrät yhtenäistetään toisen asteen opintorahojen tasolle (enintään 250,28 e/kk). Korkeakouluopiskelijoiden nykyisin saama opintoraha on 336,76 e/kk tai 303,19 e/kk opintojen aloitusajankohdasta riippuen.

Jos korkeakoulututkinnon jo suorittanut aloittaa uudet korkeakouluopinnot syyslukukaudella 2017 tai sen jälkeen, kokonaistukiaika on nykyisen 64:n sijaan 54 tukikuukautta. Myös tutkintokohtainen enimmäistukiaika lyhenee. Muista muutoksista poiketen enimmäistukiajan 2 kuukauden lyhentyminen koskee ainoastaan uusia korkeakouluopiskelijoita eli henkilöitä, jotka aloittavat ensimmäiset korkeakouluopintonsa syyslukukaudella 2017 tai sen jälkeen.

Opintolainaa enemmän ja helpommin

Opintolainan valtiontakauksen määriä korotetaan. Tavallisin 400 euron kuukausilaina korottuu 650 euroon. Alle 18-vuotias toisen asteen opiskelija voi muutoksen jälkeen saada opintolainaa 300 e/kk ja kaikki ulkomailla opiskelevat 800 e/kk. Lainamäärien korotuksesta huolimatta korkeakouluopiskelijoiden opintolainavähennyksen ja -hyvityksen enimmäismäärät säilyvät nykytasolla.

Maksuhäiriö ei enää syyslukukaudesta 2017 alkaen estä opintolainan valtiontakauksen saamista. Opintolainan käyttämistä helpotetaan myös siten, että toisen asteen opiskelijat voivat nostaa kerralla koko lukukauden opintolainansa samoin kuin korkeakouluopiskelijat.

Lievennyksiä opintotuen tarveharkintaan

Opintotuen tulovalvonnan takaisinperinnän korotusprosentti pienenee 15 %:sta 7,5 %:iin. Helmikuussa 2017 tehtävässä tukivuoden 2015 tulovalvonnassa takaisinperintäkorotus on vielä 15 %, mutta sen jälkeen eli tukivuodesta 2016 alkaen 7,5 %.

Opintotuen tulovalvonnan vuositulorajoja korotetaan vuodesta 2018 alkaen. Korotuksen suuruus perustuu palkkakehitykseen, ja se on tiedossa loppuvuodesta 2017.

Myös vanhempien tuloihin perustuvaa tarveharkintaa lievennetään 1.1.2018 alkaen. Opiskelijan vanhempien tulot eivät enää sen jälkeen vaikuta itsenäisesti asuvan 18–19-vuotiaan toisen asteen opiskelijan opintorahaan.

Opiskelijoiden saama tuki suurenee

Opintolainakorotusten ja asumistukimuutoksen ansiosta useimpien opiskelijoiden tuki suurenee merkittävästi. Kuukausittainen tuen määrä voi suurentua jopa 450 eurolla. Yksin vuokralla asuvan pienituloisen opiskelijan kuukausituet muodostuvat noin 250 euron opintorahasta, 650 euron opintolainasta ja 275–405 euron asumistuesta asuinkunnasta riippuen.

Tuen määrä pienenee korkeakouluopiskelijoilla, jotka eivät voi saada yleistä asumistukea puolison tai muun ruokakunnan jäsenen tulojen vuoksi. Kuukausittainen tuen määrä pienenee 5–40 eurolla, koska opintolainakorotus ei täysin kata opintorahan pienenemistä ja asumislisän maksamisen päättymistä.

Lisätietoja asiakkaille:
Opintotuki Facebookissa
Kysy opintotuesta verkossa
Opiskelijan tukien palvelunumero 020 692 209 arkisin klo 8–17

Selaa kaikkia ajankohtaisia

Ajankohtaista