Opiskelijaedustus työryhmissä

Opiskelijoiden äänen kuuluviin saattaminen on tärkeä osa JAMKOn edunvalvontaa. Työryhmässä toimiminen antaa yksittäiselle opiskelijalle arvokasta kokemusta ja koko opiskelijakunnalle hyvinvointia, päätösvaltaa ja oikeuksia. Työryhmiin haetaan uusia edustajia vuosittain toimikauden vaihteessa, ja työryhmiin voidaan valita vaikkei toimisi JAMKOn edustajistossa, hallituksessa tai koulutusalajärjestössä. Työryhmätyöskentely ei vielä paljon aikaa ja voit itse valita kuinka aktiivinen olet toimenkuvan ja kuuluvien tapaamisten ulkopuolella.

Jamkin kehittämistiimit

Kehittämisryhmien tehtäviin kuuluu seurata oman alueensa kehittymistä Suomessa ja kansainvälisesti ja sen perusteella kehittää Jamkiin toimintaa. Tiimit edesauttavat Jamkin strategian toteuttamista, vahvistaa vahvuusalojen ja nousevien alojen toimintaa. Lisäksi ne tukevat Jamkin strategisen kehittämisohjelman toteutumista, tekevät esityksiä johtoryhmälle ja opintoasioiden lautakunnalle. Ryhmät edistävät tehtyjen päätösten toteuttamista. Opiskelijaedustajat toimivat tasaveroisina kehittämistiimien jäseninä.

  • TKI-johtoryhmä ( (tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta)
  • Koulutustiimi
  • Laatutiimi
  • Strateginen KV-kehittämisryhmä
  • Kielten ja viestinnän OPS 2024 työryhmä
  • Digitalisaation ohjausryhmä

Opiskelijaedustaja KOASin hallitukseen

Opiskelijakunta JAMKO hakee opiskelijaedustaja KOAS-hallitukseen kaksivuotiskaudelle 2024 – 2026. KOAS on Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö, joka tarjoaa asumispalveluja n. 4000 opiskelijalle ja jolla on useita kymmeniä rakennuksia eri puolilla kaupunkia. KOASin hallituksessa toimit osana 9 henkilön hallitusta, jossa on edustettuna mm. Yliopiston ylioppilaskunta, JAMKO sekä kaupunki ja KOASin asukkaat. Saat tietoa siitä, kuinka KOASin kaltainen säätiö toimii sisäisesti. Kokemuksesta voi hyvinkin olla etua myöhemmällä urallasi. Sinulla olisi mahdollisuus päättää KOASin asioista, jotka määrittävät toimintaa tulevina vuosina jopa 50 vuoden päähän. KOASin hallituksen opiskelijajäsenenä tehtäväsi on toimia yhteyshenkilönä opiskelijakunta JAMKOn ja Jamkin opiskelijoiden suuntaan ja varmistaa opiskelijoiden äänen huomioon ottaminen. Tehtävässä hyödyksi on kiinnostus opiskelijoiden asumisen kehittämiseen ja siihen liittyvien asioiden ratkaisemisesta.

Jamk OY:n opiskelijaedustaja

Opiskelijaedustaja toimii Jamk Oy:n hallituksessa korkeakouluyhteisön edustajana yhdessä henkilöstön edustajan kanssa. Hallituksen tehtäviä ovat mm. päättää korkeakoulun toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista. Hallituksen tehtävät on kuvattu tarkemmin ammattikorkeakoululain (932/2014) 16 §:ssä. Edustajisto tekee esityksensä opiskelijoiden edustajasta Jamk Oy:n yhtiökokoukseen, joka valitsee uuden hallituksen keväällä 2024.

Jamkin johtoryhmä

Jamkin johtoryhmä avustaa rehtori-toimitusjohtajaa ammattikorkeakoulun johtamisessa ja kehittämisessä. Johtoryhmän muodostavat rehtori, koulutuksesta vastaava vararehtori, tutkimuksesta vastaava vararehtori, hallintojohtaja, yksikönjohtajat, viestintäjohtaja ja henkilöstön ja opiskelijoiden edustajat. Toimitusjohtaja-rehtorin sijaisena toimii tarvittaessa koulutuksesta vastaava vararehtori. Rehtorin, vararehtorien ja hallintojohtajan assistentti toimii johtoryhmän sihteerinä.

Ravintolatoimikuntien opiskelijaedustajat

Ravintolatoimikunnassa edustajat osallistuvat ravintolatoimikunnan kokouksiin n. pari kertaa lukukaudessa ja tuovat opiskelijoiden näkökulmaa ravintolapalveluihin ja niiden laatuun, sekä osallistuvat mielipiteillään ravintolatoiminnan kehittämiseen. Ravintolatoimikuntaan valitaan kuusi opiskelijaedustajaa joiden toimikausi on yksi vuosi.

Opiskelijaedustaja tutkinto-ohjelman määräaikaisarvioinneissa

Jyväskylän ammattikorkeakoulu arvioi kaikki tutkinto-ohjelmat viiden vuoden välein. Arvioinnit toteuttaa neljä itsenäisesti toimivaa arvioijaa, joista yksi on opiskelijoiden edustaja jostain toisesta tutkinto-ohjelmasta. Opiskelija-arvioijan tehtävänä on haastatella tutkinto-ohjelman opiskelijaryhmä ja tehdä arviointi haastattelussa saatujen tietojen pohjalta. Opiskelija-arvioijana toimimisesta saa 2 opintopisteen osasuorituksen ”Opiskelija-aktiivina JAMKissa” opintojaksoon. Lisäksi annetaan erillinen todistus arviointiin osallistumisesta. JAMKin laatupäällikkö perehdyttää arvioijat tehtäväänsä. Määräaikaisarviointiin osallistuminen on opiskelijoille erinomainen mahdollisuus vaikuttaa koulutuksen laatuun ja hankkia samalla hyödyllinen kokemus työelämässä tyypillisestä tavasta arvioida toiminnan laatua.

Opintoasiain lautakunta

Opintoasioiden lautakunnassa tehdään päätökset mm. Jamkissa järjestettävistä koulutuksista, niiden opetussuunnitelmista, valintakriteereistä sekä lukuvuoden aikatauluista. Myös oikaisupyynnöt opiskelijavalinnoista tulevat opintoasioiden lautakunnan päätettäväksi. Kokouksissa istuu koulun johtoa, yksiköiden edustusta sekä tietysti opiskelijaedustajat. Lautakunta kokoontuu noin kahdeksan kertaa vuodessa parin tunnin kokouksiin.

Eettinen toimikunta

Eettisen toimikunnan tehtäviä on toimia Jamkin yleistä toiminnan eettisyyttä kehittävänä ja seuraavana toimielimenä. Eettinen toimikunta koostuu sekä koulun henkilöstön jäsenistä, että opiskelijoista. Toimikunta pyrkii kokoontumaan muutaman kerran vuodessa, ja toimikunta on pitänyt kuluneen hallituskauden aikana kaksi kokousta. Toimikunnassa käsitellään ja annetaan suosituksia erilaisiin eettisiin kysymyksiin liittyen opiskelun, opetuksen sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan alueilla. Siellä laaditaan eettiset periaatteet ja ohjeistukset opetukseen sekä opiskeluun. Lisäksi siellä seurataan niiden toteutumista, ja myös tehdään tarpeen vaatiessa uudistuksia. Toimikunnassa myös laaditaan periaatteet ja ohjeistukset opinnäytetöiden sekä muiden raporttien aitouden takaamiseksi. Niitä myös seurataan ja muutetaan tarvittaessa. Lisäksi eettisen toimikunnan tehtävänä on tiedottaa näistä edellä mainituista asioista.

Tutkintolautakunta

JAMKissa on ammattikorkeakoululain mukainen tutkintolautakunta, joka käsittelee opintosuoritusten oikaisupyyntöjä. Tutkintolautakunnassa käsitellään uudelleen arviointiin tulleita opinnäytetöitä. Opiskelijajäsen on täysivaltainen työryhmän jäsen, jolla on valta olla arvioimassa toisten opiskelijoiden opinnäytetöitä. Tehtävässä täytyy olla selvillä Jamkin arviointiperiaatteista. Kokouksista saa pienen palkkion.

Opinnäytetyöfoorumi ja opinnäytetyön uudistamistyöryhmä

Opinnäytetyöforumissa käsitellään opinnäytteeseen liittyviä ajankohtaisia uudistuksia, kuten arviointikriteerien uudistusta ja opinnäytetyön ohjesivun päivittämistä. Opinnäytetyö forum kokoontuu noin kerran kuussa. Lisäksi vuonna 2024 opinnäytetyö forumin kokoontuu opinnäytteen arvioinnin uudistamistyöryhmä, joka kokoontuu todennäköisesti n. kerran  kuussa.

Korkeakoululiikunnan yhteistyöryhmä

Korkeakoululiikunnan yhteistyöryhmässä on niin edustajia Jyväskylän korkeakouluista henkilökuntaa että opettajia. Kokouksissa käydään läpi menneitä sekä tulevia tapahtumia, mutta myös mahdollisia kehitysideoita tai onnistumisia. Ryhmään valitaan yksi varsinainen jäsen ja kokousten pituus on noin 2 tuntia. Kokouksia on vuodessa noin 4 kappaletta.

Sisäilmatyöryhmä

Sisäilmatyöryhmässä opiskelija osallistuu opiskeluympäristönsä sisäilman laadun tarkkailuun yhdessä muun työryhmän kanssa. Opiskelija on merkittävässä roolissa parantamassa oman oppilaitoksensa ilmanlaatua. Työryhmä käsittelee työryhmälle tulleet sisäilmaongelma ilmoitukset ja havainnoivat, onko ilmoitus aiheellinen ja mihin toimenpiteisiin ilmoituksen perusteella tulisi ryhtyä.

Opiskelijaedustajat Edufuturaan

Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Gradian EduFutura-yhteistyö on avannut uuden ja ainutlaatuisen toimintamallin, joka mahdollistaa entistä joustavammat opinpolut, erilaiset kehitysympäristöt ja tulevaisuuden potentiaalin. JAMKOn edustajana saat verkostaja Gradiasta, Jyväskylän yliopistosta ja Jamkista, teet tiivistä yhteistyötä paikallisten edustajien kanssa, jaat kokemuksesi ja näkemyksesi miten kolmen koulun yhteistyötä pitäisi opiskelijanäkökulmasta kehittää, opit tuntemaan kuinka koulutusorganisaation välinen sidos toimii ja olet aktiivisesti kehittämässä opiskelijoiden tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Edufutura – johtoryhmä

EduFutura-johtoryhmän tehtävänä on mm. seurata koulutus- ja tiedepoliittista kehitystä, määrittää EduFutura-yhteistyölle strategisia tavoitteita, vahvistaa talousarvio ja koordinoida osallistumista laajoihin hankkeisiin. EduFutura-johtoryhmän puheenjohtajuus vaihtuu vuosittain. Opiskelijaedustus vaihtuu vuosittain Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY:n ja opiskelijakunta JAMKOn välillä.

EduFuturan ohjausryhmät

Joustavat, laadukkaat ja yksilölliset opintopolut
Ohjausryhmässä on tarkoitus keskittyä erilaisiin opintopolkuihin ja kuinka opiskelijoiden olisi helppoa luoda itselleen sopiva opintopolku. Tarkoituksena olisi miettiä, kuinka sujuvaa erilaisten opintojen yhdistäminen eri korkeakoulujen välillä olisi.

Kilpailukykyä ja elinvoimaa tulevaisuuden osaamisella ja työelämäpalveluilla
Ohjausryhmässä käsitellään kansainvälisten osaajien vetovoiman lisäämistä ja integrointia alueelle sekä koulutusratkaisuiden ja -ketjujen kehittäminen yhdessä työelämän ja kuntien kanssa.

Lisätietoja

  • Edustajiston puheenjohtajisto: epj(a)jamko.fi
  • Toiminnanjohtaja, toiminnanjohtaja(a)jamko.fi, 044 321 1600