Opiskelijaedustus työryhmissä

Opiskelijoiden äänen kuuluviin saattaminen on tärkeä osa JAMKOn edunvalvontaa. Työryhmässä toimiminen antaa yksittäiselle opiskelijalle arvokasta kokemusta ja koko opiskelijakunnalle hyvinvointia, päätösvaltaa ja oikeuksia. Työryhmiin haetaan uusia edustajia vuosittain toimikauden vaihteessa, ja työryhmiin voidaan valita vaikkei toimisi JAMKOn edustajistossa, hallituksessa tai koulutusalajärjestössä. Työryhmätyöskentely ei vielä paljon aikaa ja voit itse valita kuinka aktiivinen olet toimenkuvan ja kuuluvien tapaamisten ulkopuolella.

JAMK OY:n opiskelijaedustaja
Opiskelijaedustaja toimii JAMK OY:n hallituksessa korkeakouluyhteisön edustajana yhdessä henkilöstön edustajan kanssa. Hallituksen tehtäviä ovat mm. päättää korkeakoulun toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista. Hallituksen tehtävät on kuvattu tarkemmin ammattikorkeakoululain (932/2014) 16 §:ssä. Edustajisto tekee esityksensä opiskelijoiden edustajasta JAMK Oy:n yhtiökokoukseen, joka valitsee uuden hallituksen keväällä 2020.

Ravintolatoimikuntien opiskelijaedustajaT
Ravintolatoimikunnassa edustajat osallistuvat ravintolatoimikunnan kokouksiin n. pari kertaa lukukaudessa ja tuovat opiskelijoiden näkökulmaa ravintolapalveluihin ja niiden laatuun, sekä osallistuvat mielipiteillään ravintolatoiminnan kehittämiseen. Rajakadun, Dynamon ja Musiikin kampuksen ravintolatoimikuntiin valitaan kuhunkin yksi opiskelijaedustaja ja tälle varajäsen.

TKI-ryhmä
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta on ammattikorkeakoulujen perustehtäviä. Useimmiten toiminta pitää sisällään erilaisia projekteja, joiden tavoitteena on tuottaa uutta tietoa, käyttäjäkokemuksia, sovelluksia, toimintamalleja, innovaatioita ja asiantuntijaosaamista. Projekteja ja TKI- toimintaa toteutetaan kilpailulla kansallisella ja yksityisellä TKI- rahoituksella, EU-rahoituksella sekä kansainvälisellä rahoituksella. TKI-ryhmässä käydään läpi TKI-toiminnan kuulumisia yksiköittäin, kehitetään koko koulun TKI-toimintaa sekä hyväksytään tai hylätään projektihakemusten rahoituksia. TKI-ryhmässä pääsee tutustumaan opiskelijoille vähän tuntemattomaan puoleen AMK-maailmassa. Kokouksia on noin kolmen viikon välein.

Opiskelijaedustaja tutkinto-ohjelman määräaikaisarvioinneissa
Jyväskylän ammattikorkeakoulu arvioi kaikki tutkinto-ohjelmat viiden vuoden välein. Arvioinnit to-teuttaa neljä itsenäisesti toimivaa arvioijaa, joista yksi on opiskelijoiden edustaja jostain toisesta tutkinto-ohjelmasta. Opiskelija-arvioijan tehtävänä on haastatella tutkinto-ohjelman opiskelijaryhmä ja tehdä arviointi haastattelussa saatujen tietojen pohjalta. Opiskelija-arvioijana toimimisesta saa 2 opintopisteen osasuorituksen ”Opiskelija-aktiivina JAMKissa” opintojaksoon. Lisäksi annetaan erillinen todistus arviointiin osallistumisesta. JAMKin laatupäällikkö perehdyttää arvioijat tehtäväänsä. Määräaikaisarviointiin osallistuminen on opiskelijoille erinomainen mahdollisuus vaikuttaa koulutuksen laatuun ja hankkia samalla hyödyllinen kokemus työelämässä tyypillisestä tavasta arvioida toiminnan laatua.

Opintoasiain lautakunta
Opintoasioiden lautakunnassa tehdään päätökset mm. JAMKissa järjestettävistä koulutuksista, niiden opetussuunnitelmista, valintakriteereistä sekä lukuvuoden aikatauluista. Myös oikaisupyynnöt opiskelijavalinnoista tulevat opintoasioiden lautakunnan päätettäväksi. Kokouksissa istuu koulun johtoa, yksiköiden edustusta sekä tietysti opiskelijaedustajat. Lautakunta kokoontuu noin kahdeksan kertaa vuodessa parin tunnin kokouksiin.

Laadunvarmistuksen kehittämistyöryhmä
Laadunhallinnan kehittämistyöryhmässä pääsee keskustelemaan, pohtimaan ja kehittämään koko korkeakoulun laatua yhdessä eri yksiköiden laatujohtajien kanssa. Kuluneena vuonna keskustelu on painottunut paljon KARVIn auditiointiin, sen valmisteluun ja tarvittaviin toimenpiteisiin. Työryhmässä toimiminen on pääasiassa kokouksissa edustamista noin kerran kuukaudessa, mutta ei missään nimessä tylsää ja kylmää puurtamista, vaan monipuolista ja kehittävää keskustelua, jossa opiskelijan näkökulma ja asema otetaan erinomaisesti huomioon. Itselle kyseisessä työryhmässä toimiminen monipuolistaa näkemystä laadukkaan koulutuksen takaamisesta ja kehittämisestä, myös korkeakoulun näkökulmasta sekä antaa mahdollisuuksia omalta osaltasi vaikuttaa sen kehitykseen tulevaisuudessa. Mielenkiintoista ja palkitsevaa vaikuttamistyötä, joka on todellakin antaa enemmän kuin ottaa!

HyPe –team
Opiskelijahyvinvointityöryhmä koostuu JAMKOn ja JAMKin hyvinvointisektorin toimijoista, esimerkiksi hyvinvointivastaava, ohjauksen ja hyvinvoinnin asiantuntija, opiskelijaterveydenhuolto, opintopsykologi, opot ja opiskelijaedustaja. Kokouksia on noin 4 kertaa/lukukausi: 2 syksyllä, 2 keväällä + keväinen virkistyspäivä. Kokoukset kestävät yleensä 2 – 3 tuntia. Kokouksissa käsitellään ajankohtaisia hyvinvoinnin asioita, ja jaetaan tietoa eri hyvinvointipalveluiden välillä. Joskus palavereissa on vierailevia luennoitsijoita, esimerkiksi Nyytistä. Tarkoitus on ylläpitää ja kehittää JAMKin hyvinvointipalveluita ja tiimitapaamisiin osallistuessa pysyy hyvin kartalla hyvinvointityön toimintakentästä. Tiimi on hyvin aktiivinen, ja olemalla itse aktiivinen pääsee tekemään paljon konkreettista työtä opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Opiskelijoiden ideat otetaan tiimissä hyvin vastaan.

Eettinen toimikunta
Eettisen toimikunnan tehtäviä on toimia JAMKin yleistä toiminnan eettisyyttä kehittävänä ja seuraavana toimielimenä. Eettinen toimikunta koostuu sekä koulun henkilöstön jäsenistä, että opiskelijoista. Tänä vuonna JAMKOa ja näin ollen opiskelijoita edusti varsinaisen opiskelijaedustajan lisäksi yksi varajäsen. Toimikunta pyrkii kokoontumaan muutaman kerran vuodessa, ja toimikunta on pitänyt kuluneen hallituskauden aikana kaksi kokousta. Toimikunnassa käsitellään ja annetaan suosituksia erilaisiin eettisiin kysymyksiin liittyen opiskelun, opetuksen sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan alueilla. Siellä laaditaan eettiset periaatteet ja ohjeistukset opetukseen sekä opiskeluun. Lisäksi siellä seurataan niiden toteutumista, ja myös tehdään tarpeen vaatiessa uudistuksia. Toimikunnassa myös laaditaan periaatteet ja ohjeistukset opinnäytetöiden sekä muiden raporttien aitouden takaamiseksi. Niitä myös seurataan ja muutetaan tarvittaessa. Lisäksi eettisen toimikunnan tehtävänä on tiedottaa näistä edellä mainituista asioista.

Tutkintolautakunta
JAMKIssa on ammattikorkeakoululain mukainen tutkintolautakunta, joka käsittelee opintosuoritusten oikaisupyyntöjä. Tutkintolautakunnassa käsitellään uudelleen arviointiin tulleita opinnäytetöitä. Opiskelijajäsen on täysivaltainen työryhmän jäsen, jolla on valta olla arvioimassa toisten opiskelijoiden opinnäytetöitä. Tehtävässä täytyy olla selvillä JAMKin arviointiperiaatteista. Kokouksista saa pienen palkkion.

Sisäilmatyöryhmä
Sisäilmatyöryhmässä opiskelija osallistuu opiskeluympäristönsä sisäilman laadun tarkkailuun yhdessä muun työryhmän kanssa. Opiskelija on merkittävässä roolissa parantamassa oman oppilaitoksensa ilmanlaatua. Työryhmä käsittelee työryhmälle tulleet sisäilmaongelma ilmoitukset ja havainnoivat, onko ilmoitus aiheellinen ja mihin toimenpiteisiin ilmoituksen perusteella tulisi ryhtyä.

EdufutURA jYVÄSKYLÄ
EduFutura Jyväskylä on Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston yhteistyötä. Ammattikoulutuksen ja lukioiden osallisuus EduFutura-yhteistyössä yhdessä korkeakoulujen kanssa on avannut uuden ja ainutlaatuisen toimintamallin, joka mahdollistaa entistä joustavammat opinpolut ja oppimisen raikkaan uudistamisen. EduFuturan johtoryhmään on saatu vuonna 2018 opiskelijaedustajapaikka, joka on yhteinen edustuspaikka JYYn, JAMKOn ja Gradian opiskelijakuntien kesken. Johtoryhmään kuuluu siis varsinainen jäsen ja varajäsen. Kyseisten opiskelija- ja oppilaskuntien edustajat ovat keskenään tehneet linjauksen, että opiskelijaedustajapaikan jakavat JYY ja JAMKO siten, että vuorovuosin toinen nimittää varsinaisen jäsenen ja toinen tälle varajäsenen. Varsinainen edustajapaikka on siis JAMKOlla vuorovuosin. Vuonna 2019 JAMKO nimittää varsinaisen jäsenen ja JYY varajäsenen vuodelle 2020.

Lisätietoja

  • Edustajiston puheenjohtajisto: epj(a)jamko.fi
  • Toiminnanjohtaja,  toiminnanjohtaja(a)jamko.fi, 044 321 1600